Κείμενα

απο τον πατήρ Ἀθανάσιο Μάργαρη

Κείμενα / 25η Μαρτίου 2020


ΜΑΥΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυΐδ βοῶ σοι. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.